Контакты

Тел: +79961254879

Vk.com/magmanara

instagram.com/magazinmanara_kzn

E-mail: manara.tatar@mail.ru

Адрес: г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д. 23